LOGO ATC1.jpg

  ATC Group Office Company Limited

 

 

Text Box: เกี่ยวกับเราText Box: ปรึกษาธุรกิจText Box: ติดต่อเราText Box: บัญชีและภาษีอากรText Box: ปรึกษาคดีแรงงานText Box: เกี่ยวกับเรา

 

 

 

» Home

» About us

» รับทำบัญชีและภาษีอากร

» รับปรึกษาธุรกิจ

» ปรึกษาคดีด้านแรงงาน

» Contact us

………………………………………………………….

 

MPj04392560000[1]

………………………………………………………….

 

Link

4 กระทรวงพาณิชย์

4 กรมสรรพากร

4 สำนักงานประกันสังคม

4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 กระทรวงแรงงาน

4 กรมสรรพสามิต

 

 

MPj04438950000[1]

 

งานบริการรับปรึกษาธุรกิจ

 

j0149481

 

ATC Group Office Company Limited

 

 

ขอบเขตงานบริการรับปรึกษาธุรกิจ

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

§  จัดตั้งห้าง

§  ควบห้าง

§  แก้ไขเพิ่มเติมชื่อห้าง

§  แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้าง

§  แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือ สำนักงานสาขา

§  แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน

§  แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ

§  แก้ไขเพิ่มเติมข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ

§  แก้ไขเพิ่มเติมตราของห้าง

§  รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

 

บริษัทจำกัด

 

§  หนังสือบริคณห์สนธิ

§  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท ข้อ 1, 2, 3 และข้อ 5

§  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

§  ควบบริษัท

§  มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

§  เพิ่มทุน

§  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

§  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท)

§  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท)

§  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน/หุ้น/มูลค่าหุ้น)

§  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

§  กรรมการ

§  แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท

§  แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

§  แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท

§  รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควร

 

เลิกและเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

 

§  เลิกห้างหุ้นส่วน/บริษัท และอำนาจผู้ชำระบัญชี

§  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจผู้ชำระบัญชี

§  แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

§  ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

§  เสร็จการชำระบัญชี

 

_________________

 

           

 

 

** บริการของเรา **

บริการของเรา  

§ บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร  § บริการรับปรึกษากฎหมายธุรกิจ  § บริการปรึกษาคดีด้านแรงงาน

  

 

 

Copyright © 2009 ATC Group Office Company Limited.  All rights reserved.
310 Sipraya Road, Mahaprehtharam, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Telephone: (662) 711-6944 Fax: (662) 711-5866 : email: info@atcgroupoffice.co.th